Condicions de venda

LLUNA DE PAPER FOTOGRAFIA”

Josep Roura Fernández – NIF 40290800K

c/ Migdia 56, 17003 Girona / 972 226 999

 

FULL D'ENCÀRREC I CONDICIONS

 

Important: les quantitats pagades a compte, no es retornen en cas d'anul·lació o cancel·lació de l'encàrrec per part del client. En aquests casos s'oferirà o bé canviar la data de la sessió en les mateixes condicions ja pactades (la nova data estarà supeditada a l'agenda d'encàrrecs de l'empresa), o bé lliurar al client un “val” que dóna dret a un servei de cost equivalent a la quantitat lliurada a compte.

En qualsevol cas, la possibilitat de demanar un canvi de data de la sessió i/o a utilitzar el “val”, caducarà i quedarà sense cap efecte, transcorreguts sis mesos des de la data prevista per a la sessió cancel·lada o anul·lada.

 

El “VAL REGAL” no serà intercanviat per import en diner.

 

Entrega a compte:

A l'encàrrec del reportatge es farà una entrega del 30%

Resta del preu: a pagar en el moment de l’entrega del servei o reportatge.

Important: el reportatge no es lliurarà al client en cap cas, si no s'ha produït el pagament de la totalitat del preu.

 

Arxius: Si el client no adquireix explícitament els arxius amb la informació gràfica digitalitzada de la sessió, la custòdia d'aquests arxius la farà “Lluna de Paper Fotografia” durant un període de sis mesos durant els quals, el client podrà encarregar còpies o adquirir els arxius al preu indicat. Transcorreguts els sis mesos, “Lluna de Paper Fotografia” destruirà els arxius.

 

Nota important: Durant la sessió fotogràfica o de gravació, el client i els seus acompanyants NO podran prendre imatges, ni fotogràfiques ni videogràfiques, essent aquesta una condició innegociable. L'incompliment d'aquesta condició, es considerarà un incompliment greu de l'obligació contractual del client que suposarà la rescissió de l'encàrrec amb pèrdua de la quantitat lliurada a compte per incompliment i com a penalització.

 

 

 

En aplicació de la llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el client queda informat que les dades personals proporcionades s'utilitzaran única i exclusivament amb les finalitats naturals per al correcte compliment de l'encàrrec, i que en cap cas es cediran a tercers. A més s'informa al client del dret que l'empara a demanar la modificació de les seves dades o la seva supressió dels arxius de l'empresa.